תקנון מועדון לקוחות ARIANAברוכות הבאות למועדון הלקוחות החדש של ariana (להלן: אתר האינטרנט”).

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות החדש של ariana (להלן: “המועדון”).
אריאנה  שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי מסלול החברות במועדון ואת תנאי ההצטרפות אליו, לרבות את המוצרים המוצעים לחברי מועדון הלקוחות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי (ולרבות ביטול פעילות המועדון), ובכפוף לדינים קוגנטיים שעניינם שינוי תנאי מועדון לקוחות.
ומבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אריאנה  תהא רשאית לשנות את הוראות התקנון מעת לעת וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון, הנוסח החדש יחייב את חברי המועדון שהצטרפו למועדון לפני שינוי התקנון.
הצטרפות וחברות במועדון הלקוחות

חבר מועדון הינו מי שעמד בתנאים המצטברים הבאים:

א. כל אדם פרטי אשר מילא טופס בקשה מקוון להצטרפות למועדון.

ב. עמד במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה;

למען הסר ספק, ניתן יהיה להצטרף כחבר מועדון אך ורק בעת רכישת מוצר ממגוון המוצרים באתר במעמד ההצטרפות /באתר וניתן יהיה לצבור נקודות אך ורק ברכישה ב/באתר על פי הפירוט המופיע באתרתוקף החברות במועדון יחול 24 שעות ממועד ההצטרפות (פרק הזמן הנדרש למועדון על מנת לאתחל את כרטיס המועדון של החבר המצטרף). החברות במועדון תהיה לפרק זמן של 24 חודשים ממועד ההצטרפות (להלן: ”תקופת החברות”). חידוש החברות בתום תקופת החברות במועדון מותנה בביצוע רכישה חדשה.

החברות במועדון תחול בגין כל רכישה אשר תתבצע ע”י חבר במועדון ותקפה בחנויות הרשת ובאתר בלבד. הזכות למימוש הטבות המועדון מותנה בסוג ההטבה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה.

קטנים אשר גילם אינו עולה על 18 שנים ומבקש להתקבל כחבר למועדון, נדרש ליידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת המועדון.אריאנה תהא רשאית לשנות את דרך ההטבות לרבות אופן ו/או דרך הצבירה ו/או צבירת נקודות בחנויות הרשת ובאתר החברה – והכל בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אריאנה– הודעה מתאימה תועבר לחברות המועדון טרם ביצוע שינוי כאמור. חבר מועדון שהצטרף מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ולא תהיה לו כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינויו.

אריאנה תהא רשאית לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר מועדון מכל סיבה שהיא ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא חייבת לנמק את סירובה.החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס בקשת הצטרפות למועדון באחת מחנויות הרשת או באמצעות אתר האינטרנט של אריאנה. הלקוח ימלא בטופס את פרטיו האישיים אשר כוללים את הפרטים הבאים: שם מלא, תעודת זהות, תאריך לידה, טלפון נייד, דואר אלקטרוני, מידת נעליים ועיר מגורים לצורך משלוח עדכונים שוטפים והטבות שונות מעת לעת, חתימה דיגיטלית (אם ההצטרפות היא בחנויות הרשת), תאריך והסכמה לקבלת דיוור אריאנה או מי מטעמהבעצם הצטרפותו הלקוח למועדון ומסירת פרטיו האישיים לאריאנה :

מסכים המצטרף להיכלל במאגר המידע אשר הוקם ומנוהל על ידי אריאנה
מסכים המצטרף לקבל דיוור ישיר ודברי פרסומת [כהגדרת המונח "דבר פרסומת" בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת")] מאריאנה ו/או מחברות הקשורות אריאנה באמצעי המדיה השונים, לרבות באמצעות מסרונים והודעות דוא"ל.


יובהר כי האחריות על מילוי הפרטים נכונה ועדכונם על גבי טופס הבקשה להצטרפות הינה על החברה ולא תשמע כל טענה כלפי אריאנה ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות מועדון, מחמת טעות בזיהוי פרטי החברה.

בכפוף לאמור בתקנון זה, הפרטים האישיים אותם ימסור החבר יישארו בידיה של אריאנה ו/או מי מטעמה אשר לא יעשו בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק שיעשו ע”י  אריאנה ו/או מי מטעמה.יובהר כי כל מידע אודות חבר מועדון אשר יצטבר בקשר להיותו חבר במועדון יחשב לקניינה הבלעדי של אריאנה , וחבר מועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. וחתימת החבר על בקשת ההצטרפות מהווה הסכמה מטעמו לקבל חומר פרסומי אריאנה /או מי מטעמה בהתאם להוראות החוק.כל חבר מועדון רשאי לדרוש מאריאנה , בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של אריאנה . בנוסף רשאי חבר המועדון לדרוש אריאנה  בכתב, להסיר עצמו מרשימת הדיוור של המועדון. בקשות כאמור, ניתן לשלוח בדואר האלקטרוני לכתובת: info@ariana.co.il. נעלי אריאנה תודיע לחבר כי פעלה על פי הנחייתו. אם לא התקבל אישור אריאנה , יודיע החבר בכתב לאריאנה על אי קבלתו ויקבל אישור כאמור.
אריאנה שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש של 30 יום שתפורסם בדרך שתקבע. הפסקת פעילות המועדון ביוזמת אריאנה תאפשר לחבר מועדון לממש את הנקודות/ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה לתקופה של 3 חודשים מיום ההודעה.

אריאנה שומרת לעצמה את הזכות להמשיך ולשלוח דיוור לחברי המועדון אף לאחר תום תקופת החברות ו/או לאחר תום תקופת החידוש, וזאת עד לקבלת הודעה מפורשת בכתב למשרדי  אריאנה, מאת החבר על רצונו להסיר עצמו מרשימת הדיוור של המועדון.ביטול החברות

חבר המעוניין לבטל את החברות במועדון יפנה לצורך כך בכתב לכתובת המייל: info@ariana.co.il

אריאנה תהא רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול החברות, בין היתר, במקרה בו נעשה שימוש שלא כדין בכרטיס המועדון שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק ו/או פעל באופן שיש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של אריאנה או מי מטעמוהשימוש בחברות במועדון הלקוחות

החברות במועדון הינה אישית ומוגבלת ללקוחות פרטיים בלבד. יודגש, כי החברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או להמחאה לצד שלישי.

השימוש בחבר מועדון ובמימוש זכויות המוקנות לחבר מועדון מכוח חברותו, מותנה בהצגת תעודת מזהה במעמד הקנייה בחנויות הרשת, ולא תשמע כל טענה לעניין זה. מימוש הטבות/זכויות באתר החברה יתאפשר באמצעות התחברות לאתר וקבלת קוד חד פעמי בהודעת sms אשר ישלח לנייד (עימו בוצע הרישום למועדון).נקודות אריאנה צבירה, מימוש והטבות נוספות

במעמד החתימה על טופס הבקשה להצטרפות למועדון הלקוחות תינתן למצטרפים הטבות למועדון כדלקמן:

1.הטבת יום הולדת:

שובר/קופון הטבה בסך 20% הנחה אשר ניתן יהיה להשתמש בו, פעם אחת בלבד, בכל שנה קלנדרית החל מ- 7 ימים לפני החודש הלועזי בו חל יום ההולדת ובמהלך 7 ימים אחרי החודש הלועזי בו חל יום ההולדת של החבר, ניתן לממש את ההטבה באתר אריאנה . השובר הינו אישי, אינו ניתן להעברה ואינו ניתן למימוש חוזר.
במיקרים בהם העיסקה בוטלה וניתן בגינה החזר כספי ניתן יהיה לממש את הטבת יום ההולדת בשנית עד סוף החודש הלועזי בו חלה יום ההולדת.

2.על מנת לממש את ההטבה יש לצבור לפחות רכישה אחת קודמת כחבר מועדון.

3. ברכישה באתר לא ניתן לצבור נקודות על דמי המשלוח (ככל שיהיה כזה) ולא יהיה ניתן לממש נקודות בגין תשלום דמי המשלוח. כמו כן בעת מימוש הטבת יומהולדת לא תחול ההטבה על דמי המשלוח.

4. בעת מימוש מס' קופוני הנחה/הטבה באותה רכישה, המערכת תחיל תחילה את קופוני ההנחה/הטבה (למעט במבצעים מסוימים) ולאחר מכן תחיל את הטבת יום ההולדת.

מידי פעם ובהתאם לשיקוליה הבלעדיים של אריאנה יבוצעו מבצעים מיוחדים לחברות מועדון אשר יקנו להן אפשרות צבירה גבוהה יותר מהמוזכר בסעיף 4. מבצעים הכוללים הגדלת נקודות הצבירה לפי ס’ זה יחולו בגין תשלום בפועל בלבד ולא בגין נקודות אשר נצברו בגין רכישות קודמות של החברה ו/או הטבות ו/או הנחות.

מובהר שחברי המועדון יזכו לנקודות שנצברו על בסיס מחיר הרכישה (התשלום בפועל).  אריאנה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כפל הנחות, צבירת נקודות בגין רכישות במסגרת מבצעים ו/או בסוף עונה, לפי שיקול דעתה. כמו כן אריאנה תהא רשאית לקבוע שלא ניתן יהיה לממש נקודות במוצרים מסוימים או במבצעים מסוימים- והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הרישום אשר מתנהל בחברת אריאנה הוא זה אשר יקבע את סכום נקודות הזיכוי אשר צבר החבר. חבר אשר לו טענות בכל הנוגע לסכום נקודות הזיכוי ו/או חבר המבקש לקבל הבהרה לגבי אופן נקודות הזיכוי מוזמן לפנות בכתב למחלקת שירות לקוחות של אריאנה בכתובת המייל: info@ariana.co.il ה חברה מתחייבת לבדוק את הטענות וליתן מענה תוך 14 יום מיום שבו נתקבלה הפנייה במשרדי אריאנה כאמור להלן.זיכויים והחלפות

זיכויים והחלפות של מוצרים שנרכשו באמצעות נקודות אריאנה ייעשה ע”פ נהלי ההחלפות וההחזרות של רשת אריאנה . כפי שיעדכנו מפעם לפעם ע”פ שיקול דעתה הבלעדי של  אריאנה .

בהחזר כספי ו/או הנפקת שובר זיכוי יבוצע קיזוז של הנקודות אשר נצברו לזכות החברה בגין אותה רכישה; במידה ולחברה לא תהיה יתרה מספקת לקיזוז בנקודות אזי תיכנס ליתרה שלילית.

בהחזר כספי יוחזרו ליתרת החבר הנקודות אשר מימש החבר בעת אותה רכישה אמורה (לא יוחזר כסף בגין מימוש נקודות).

בהחזרים כספיים לא ניתן להמיר את אחת ההטבות שמומשו לכסף מזומן.


מידע ופרטים

אריאנה רשאית לעדכן את רשימת הסניפים המשווקים שבהם ניתן לעשות שימוש בחבר מועדון על פי החלטתה וזאת על דרך של הוספת ו/ או גריעת סניפי שיווק

אריאנה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון מועדון הלקוחות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

על תקנון זה חל הדין הישראלי בלבד. וסמכות השיפוט המקומית בכל הקשור ליישומו תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב באופן בלעדי.

מטעמי נוחות בלבד כתוב תקנון זה בלשון זכר, כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם בלשון נקבה, יחיד לרבים ולהיפך.

כל פניה, שאלה ו/או מידע נוספים, לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון החברות ו/או מידע לגבי ביטול חברות ו/או מידע לגבי ביטול דיוור ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשירות הלקוחות בכתובת המייל info@ariana.co.il

יודגש כי הטבות ההצטרפות הינן אישיות וניתנת לחבר בגין הצטרפותו למועדון.

אריאנה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הטבת ההצטרפות מעת לעת בהתאם לשיקולה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

אריאנה שומרת לעצמה את הזכות לא לאפשר שימוש בכלל הטבות /קופונים של מועדון הלקוחות במבצעי חיסול סוף עונה.