אריאנה מתחייבת לדאוג לתיקונו של כל פגם אשר נובע מפגם בחומר או בהליך הייצור במוצרי ההנעלה מהמותג אריאנה, אשר יוצר ע”י החברה ונמכר בנקודות המכירה של החברה (לרבות אתר החברה), וזאת בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש סביר במוצר, לגבול האחריות ובתנאי שהמוצר יגיע ישירות למשרדי החברה (בתיאום מראש) או באמצעות נקודות המכירה של החברה.

• תקופת האחריות הינה למשך 4 חודשים ממועד הרכישה אל מול הצגת חשבונית קנייה.
• בלאי ,שחיקה, אלרגיה מכל סוג שהוא ו/או אי נוחות לאחר השימוש במוצר אינם נחשבים לפגמים בייצור ואינם באחריות החברה.
• החברה מתחייבת לבדוק ולתקן מוצר בתקופת ובמסגרת האחריות, במידת הצורך, תוך 14 ימי עבודה מיום הגעת זוג הנעליים למשרדי החברה.
• מסגרת האחריות :האחריות תחול על עקבים, רפידות, סוליות ורוכסנים.

אחריות החברה אינה חלה במקרים הבאים:
• הפגם נגרם בזדון או עקב רשלנות.
• שפשופים וקילופים.
• המוצר נפגם כתוצאה מטיפול של גורם שאינו מוסמך ע"י החברה (לדוגמא: סנדלר פרטי).
• הפגם נגרם כתוצאה משימוש בחומר ניקוי לא מתאים, כתמי לכלוך ו/או פגיעה מגורם חיצוני.
• אבנים /פייטים/ חרוזים/ ניטים וכל אביזר הנלווה לנעל.

גבול האחריות: למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אחריות החברה והתחייבותה מוגבלת בכל מקרה לגובה הרכישה, לתיקון המוצר ו/או החלפתו ו/או מתן שובר זיכוי בגינו כאמור לעיל. בשום מקרה לא תחול על אריאנה כל אחריות מכל סוג שהיא, והיא לא תחויב בכל תשלום בקשר למוצר. אריאנה (ואו/ אלדד ברקוביץ לא יפצה, בכל מקרה, על נזק ישיר ו/או עקיף ו/או על הפסד כספי נלווה ולא תישא בכל אחריות אחרת, בין מפורשת ובין משתמעת אשר יגרמו במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מהשימוש במוצר.


שירות הלקוחות עומד לשירותכם בימים א'-ה' בין השעות 16:00- 10:00 בטלפון 053-8399000 ואו במייל
info@ariana.co.il
כתובת משרדי החברה: מגדלי אילן גבעת שמואל, בן גוריון 13